reede, 3. oktoober 2008

Euroopa Kohus huntide peletamisest

Seoses hiljutiste hundikarjarünnetega:
2007.a oli Luxemburgis asuvas Euroopa Kohtus menetluses Euroopa Komisjoni hagi Soome vastu seoses hundijahiks lubade andmisega.

Hundipilt on pärit wikipediast.

Mõned tsitaadid kohtulahendist:

Euroopa Komisjon, kes Soome Vabariigi kohtusse kaebas, väitis nii:
  • Komisjon leiab, et Soome praktika lubada jahti kui ennetavat tegevust, on vastuolus loodusdirektiivi artikli 16 lõikega 1. Olukorras, kus on suure tõenäosusega ette nähtav, et hunt tekitab olulist kahju, saab neid kahjusid vältida ka muul viisil kui ennetava surmamisega. Kasutada võiks peletusvahendeid, lõhnaaineid, elektrikarjuseid või muid piirdeid, sulgeda kariloomad või koerad ööks ruumidesse, hüvitada juhuslikud kahjud. Kui jahiluba antakse ennetavalt, on vaevu tõenäoline, et surmatakse just neid hunte, kes põhjustavad olulist kahju. Igal juhul väljastavad Soome ametiasutused jahilube, ilma et seos kahjusid tekitavate isenditega oleks kohaselt tõendatud. Sellistel tingimustel ei kujuta jaht endast kuigi tõhusat meedet kõnealuste kahjude ärahoidmiseks.

Kohus leidis järgmist:

  • Kuigi pole võimalik a priori välistada, et ühe või mitme isendi surmamine hundikarjast, mille teatavad liikmed põhjustavad või võivad põhjustada kahju, võiks selle kahju tekkimise ära hoida, selle kõrvaldada, või seda vähendada, tuleb tõdeda, et toimikus sisalduvad asjaolud ei kinnita ülaltoodud oletust. (p 42)

  • Selles küsimuses tuleb märkida, nagu on tõdetud ka kaitsekorralduskava punktis 5.4.5, et ühe arvamuse kohaselt tekib huntides jahi tulemusena inimpelglikkus, mis aitab seega kahjusid vähendada, teise arvamuse kohaselt aga toob karja kuuluvate huntide jaht endaga kaasa kahjude suurenemise. Lisaks sellele on täpsustatud, et vastava küsimuse kohta on vähe loodusteaduslikke uuringuid. (p 43)
  • Eeltoodut arvesse võttes tuleb nõustuda komisjoni väitega, mis põhineb hundijahi lubade ennetaval väljastamisel
  • Eeloodud põhjendustest järeldub, et kuna Soome Vabariik lubab ennetavat hundijahti ilma et oleks tõendatud, et see hoiab ära olulise kahju loodusdirektiivi artikli 16 lõike 1 tähenduses, siis on Soome Vabariik rikkunud talle kõnealuse direktiivi artikli 12 lõikest 1 ja artikli 16 lõikest 1 tulenevaid kohustusi (p 47).

Minu mõtted: olen kahe käega EL algatuste poolt, mis on suunatud liigirikkuse säilitamisele. Samal ajal on päris keeruline selle argumentatsiooniga leppida olukorras, kus paljud inimesed hoiavadki koeri esmaspäevast saati öösiti toas või kuuris kinni. Mõelgem selles olukorras Joeli ja Heugenie peale, kes halva ilma korral peavad oma auto jätma teeristi ja kõndima jalgsi umbes kilomeeter mööda pimedat põlluvaheteed koduni, mille ümber võib luusida murdmishimuline hundikari... Jah, hundid inimest ei ründa, kõhe on aga siiski.

Täieliku kohtulahendiga saab tutvuda siin.

Kommentaare ei ole: