neljapäev, 9. aprill 2009

1.mail väga põnevad mõttekojad Kõue vallas - registreeri end ja ole kohal!

Minu Eesti


Head inimesed!
Tekst: Kõue Külade Selts

Niivõrd kerge on sõimata valitsust, globaalset majanduskriisi, oma naabrit või üleaedset raskustes, hädades, jamades. Paraku ei piisa enam demokraatia toimimiseks üle paari aasta valimiskasti juures käimisest - praegune ühiskonnakorraldus on oma aja ära elanud, seda tõestavad sõltumata valimistulemustest ühed ja samad näod riigipiruka juures, keda ei paista huvitvat rahva arvamus. Kuidas siis asja muuta?

Tuleb anda valitsusele head eeskuju, pakkuda välja oma lahendused probleemidele, üldisemad suunad riigi ja külaelu tulevikuks – kui nendel lahendustel on rahva tugi, ei jää valitsusel üle muud, kui vastavalt rahva tahtele toimida.

1.mail kell 10.00-14.00 on Sinu võimalus Kõue vallas kolmes kohas rääkida kaasa järgmistel teemadel.

Kõue Rahva Maja mõttekoda
Tekst: Kõue Külade Selts

Kuidas lapsed alates sünnist kuni täiskasvanuks saamiseni kasvatada sellisteks, et neist asja saaks, et nad oleks mitmekülgselt arenud ja asjalikud ning õnnelikud inimesed? Siin on ka lapsevanema probleem – sageli ei tunta huvi oma laste arendamise vastu, kuigi pakutakse igasuguseid võimalusi, ka väikeses kohas on selleks palju võimalusi.

Mõtleme koos ka teemal - turvalisus ja maaelu. Mis on lahendused olukorras, kus politseiteenus on kohapeal sisuliselt olematu? Kuidas tagajärgedega tegelemise asemel ennetada seda, et meie kaasteelistest saavad rikkujad? Mitme piirkonna kogemus näitab, et abiks on erinevate põlvkondade ühine tegutsemine, laste kaasamine väiksest peale; külaüritused, kus koos tegutsevad väikesed põnnid, "tiinekad", täisealised ja vanem põlvkond. Kuidas kaasata noori, et nad hooliksid ega lõhuks, et neil ei kaoks huvi ega tekiks vastandumist. Mil viisil aitaks turvalisusele kaasa naabrivalve ning kuidas mitmel pool niikuinii toimivat naabrivalvet tõhustada?

Kõneleme ka sellest, kuidas elavdada maaelu, kuidas saavad külaseltsid panna tõuke piirkonna arengule? Kuidas hajaasustusega kohtadesse uusi tasuvaid töökohti tekitada?

Kas ja kuidas viia läbi haldusreformi? Ühest küljest, kui Eestisse jääks näiteks 40 haldusüksust, kas siis oleks rohkem ressurssi osutada kvaliteetset avaliku teenust? Kas rahvas hoiaks oma küla siseselt pigem rohkem kokku ega koonduks üksikindiviididena pisikeste vallakeskuste ümber? Teisest küljest võib olla suurvaldade plaan oht külaelule, ääremaad jääda tühjaks. Milliseid ettepanekuid võiksime esitada? Aktiivne külaelu on ju maaelu arengu võti, aktiivsed ja positiivsed inimesed loovad uut positiivset energiat, tõmbavad piirkonda elama samasuguse mõttelaadiga inimesi. Traditsioonide säilitamine ja uute traditsioonide elluäratamine võib tegelikult mõjuda soodsalt ka turismi arengule, aidata kaasa uute töökohtade loomisele, piirkonna tuntusele. Liigne bürokraatia jällegi takistus – karmid seadused ei luba avalikuks kasutamiseks enam isegi mänguväljakut ehitada, ilma projekti, ehitusloa ja riigilõivuta. Karmid tervisenõuded takistavad külamemmede moosilaata. Kuidas võiksime bürokraatiat lihtsustada? Ei pääse me mööda ka info liikumise teemast – kuidas info liigub, kuidas kaasatakse maainimesi, kuidas mõjub see külaelule võimaliku haldusterritoriaalse reformi kontekstis?

Eraldi oluline teemadeblokk puudutab meie kandi muinasaegseid külasid. Igas külas olid omad pühapaigad – pühad hiied, kalmistud, ohvrikivid. Kuidas kaitsta looduslikke pühapaiku, et need säiliksid tulevastele põlvedele?

Kohtume 1.mail Kõue Rahva Majas!

Harmi põhikooli mõttekoda
Tekst: Sirje Kautsaar ja Arne Kivistik

Laste arv on oluliselt vähenenud ja väheneb veelgi. Poliitikud on hädas, et raha ei jagu koolide ülalpidamiseks. Miks aga lähtume üksnes rahakotist ja siis räägime sinna juurde ülistavaid lauseid teemal „see kõik on laste heaks!“ – kas ikka on?

Minu arvates liigub haridussüsteem just normaalsuse poole, kus laste arv väheneb ja tõesti saab tegeleda LAPSEGA, mitte pearahast tuleneva tasuga! Kooli allesjäämisest sõltub kogukonna kindlustunne! Näiteid ei ole vaja üldse mitte kaugelt tuua, kus Paunküla kooli kaotamine kaotas aastakümneteks külaelu. Õnneks on sinna tagasi liikumas (alles nüüd!) aktiivsed inimesed, kes elu taas äratavad nii kaunis kohas.

Kas me tahame Habaja piirkonnale sama saatust?
Kutsun kogukonna elanikke kaasa rääkima meie piirkonnale olulisel teema – väikekooli elus hoidmine. Kooli areng on võimalik ainult koostöös lapsevanemate ja kooli hoolekogu kaasabil. Üks etapp on meil ühiselt läbitud allkirjade kogumise näol. Nüüd on aeg välja pakkuda ise ideid.

Mõisakoolina on Harmil koolil oluline roll ka kohaliku vaatamisväärsuse säilitamisel (taas näide meil omal võtta Habaja mõisa näol) .

Mida tõsisem on kooli likvideerimise plaan ainult rahakotist lähtudes, seda tugevamini tuleb kogukonna liikmetel seljad vastamisi panna.

Kooli olemasolu sõltub tegelikult paljudest muudestki asjaoludest: kuidas noori peresid maale elama kutsuda, kus pakkuda neile elamisvõimalust, kuidas ja kus saavad nad tööl käia (aga lapsed õpiksid kodukohakoolis), kuidas arendada ettevõtlust ja turismi, mis looksid töökohti ja tooksid raha valda juurde?

Nende küsimustega võib jätkata! Teeme seda koos!
Kohtumiseni Harmis!


Ardu kooli mõttekoda
Tekst: Ardu kooli mõttekoda

Tallinn- Tartu maantee ehitamine
Tallinn- Tartu mnt. ehitamine on elutähtis probleem, mis puudutab kõiki Eestimaa elanikke.
Maantee ümberehitamise vajalikkuses ei kahtle keegi. Kuidas teha seda nii, et kannatajaid oleks võimalikult vähe. Mis saab neist, kelle kodud ja maad ette jäävad? Kuidas säilitada loodusväärtuslikud piirkonnad? Uue (kiir)maantee ohud? Plussid ja miinused?
Tervis, sport ja vaba aeg
Arvestades Kõue valla loodusväärtusi ja mitmekesiseid võimalusi sportimiseks, tervise edendamiseks ja vaba aja veetmiseks, on oodatud kõik ettepanekud. Mida oleks vaja? Kas ja kuhu rajada terviseradasid? Kust leida vahendeid? Kuidas kaasata inimesi? Kuidas kasvatada lapsed ja noored terveteks, tublideks ja teotahtelisteks? Kuidas jõuda selleni, et ka iga lapsevanem tunneks vastutust oma lapse arendamise eest.

Haridus ja elukestev õpe
Et ajale mitte jalgu jääda, peaks inimene õppima terve elu. Kõue vallas on selleks ka väga head võimalused: 2 põhikooli, lähedal asuv gümnaasium, sügisest 2009 ka õhtukool Ardus. Erinevate oskuste õppimiseks ja arendamiseks on kavas välja ehitada Ardu Koolis õppekeskus, kus saaksid toimuda erinevad kursused. Mitmekesised oskused annavad võimaluse leida kergemini tööd ja võib-olla alustada ka isikliku ettevõtlusega.
Vastuseid ootavad küsimused. Mis huvitaks inimesi? Milliseid kursuseid võiks korraldada? Kuidas luua töökohti juurde? Kuidas oskused aitaksid paremini elatist teenida? Kui oskan õmmelda, kududa... ?

Linnaelu
Asume linnade läheduses, oleme seotud mitut moodi: elame linnas, käime tööl Kõue vallas, elame Kõue vallas, käime tööl linnas. Paljud pered on linnadest kolinud meie ilusatesse küladesse elama.
Kuidas arendada ehitust? Kuidas aidata noori peresid kodude rajamisel maale? Kuidas tagada suurte arenemisvõimalustega lapsepõlv? Töökohad maal... ?

Tule 1. mail arutama ja häid mõtteid pakkuma Ardu koolimajja mõttetalgutele „Teeme ära 2009”!

Tee enda hääl kuuldavaks, registreeri ennast ja vähemalt kaks mõttekaaslast MinuEesti kodukal või lähimas raamatukogus.

Kiirusta registreerimisega, mõttekojad võivad saada täis!

Kohtumiseni 1. mai mõttetalgutel!

Kommentaare ei ole: