reede, 10. aprill 2009

Alansi jõe sild


Fotol Alansi jõe sild 1948.aastal. Selle sillaga on paljudel mälestusi. Olid need siis Kirivalla küla poisid, kes armastasid Harmi koolist jalgi tulles silla peal puhata ja jalgu kõlgutada, said siis tõreda Lepa-eide käest tapelda ning kallasid siis tema piimanõud, mida ta jões jahutada tavatses, tühjaks ja asendasid veega. 1912.aastal olid jalakäijate tarbeks üle jõe pandud palgid ära mädanenud, nii et jalakäijad pidid jõe ületamiseks hüppama kivilt kivile, mis oli mõistagi võimalik vaid suhteliselt kuival perioodil. Suurvee korral ulatus jõgi Otti laudani välja - umbes sinnani, kus täna Otti kuur on. Ühel päeval sai Tamme-Eeri isal, tolleaegsel vallavanemal Hans Tammel mõõt täis ning ta andis asja vallakohtusse.
Aleksandri walla Kohtule

Wallawanema Hans Tamme palwe

Alansi külast läbikäiwa jõe peal ei ole silda jala inimeste tarwis on jõe peal palgid. Jõgi käib Erlenstegi (Otti) ja Magnushofi (Vainu) kruntide vahelt läbi, need peremehed aga ei taha seda teed läbikäimise tarwis korda seada.

Palun kohut peremehi Daniel Dewerti (minu vanaisa Teeveer Eki isa) ja Leena Schäfferi (hiljem eestistas nime Salupõlluks, praeguse Otti-pere vanaema või vastavalt vanavanaema) ette kutsuda ja neid kohustada teed korda seada. Asja selgituseks palun weel ette kutsuda Mart Männiku (Ats Mätliku ja tema õdede vanavana...isa), Hans Kuuskjalga ja Hans Tuura.

H.Tamm


Kohtu koosoleku protokoll 1912.aastal 26.aprillil Aleksandri walla kohus

Eesistuja J.Orase ja liikmete M.Uustalu, Ed. Tamea ja J.Puuri osawõtmisel ja kirjutaja Kandorfi juuresolekul awas kohtu koosoleku Wallawanema Hans Tamme nõudmise asjas Dewerti ja Schäfferi wastu jõe peale palkide panemise asjas.

Kohtusse ilmusiwad Wallawanem Hans Tamm ja kostjad Dewert ja Schäffer, tunnistajad M. Männik, Hans Tuur ja Hans Kuuskjalg.

Kohtu käijatele sai nõudmise palwe ette loetud.

Kostjad Dewert ja Schäffer ei tunnistanud nõudmist õigeks, seletasiwad see tegemine olla neile liig kulurikas ja läbi käimist olla neil sealt koguni korras, suuremalt osalt käia sealt Kiriwalla küla rahvas läbi.

Dewert lisas weel juurde, et see maa osa kust need puud üle käiwad on koguni selle maa kohas, kust tema krundist Jaan Rosenbaumi pruukida on.

Danel Devert
L.Schäfer

Asjatundjad Mart Männik Hans Tuur ja Hans Kuuskjalg seletasiwad nende teada on wanast ajast saadik see palkide panemine Alanse küla meeste teha olnud. 16 aastat tagasi kinkinud Habaja mõisa herra v. zur Mühlen need palgid, nüüd on need aga ära mädanenud ja tarwitawad tingimata uuendust.

Seaduse järele peawad aga need tegema kellege krundid seal wastu on.

M.Männik
H.Tuur
H.Kuuskjalg
H.Tamm


Leppimine ei läinud korda
Kohus astus otsust tegema

Eesistuja J.Oras
Liikmed M.Uustalu
E.Tamea

Kohtu otsus

Keiserliku Majesteedi Käsu järele 1912.aastal 26.aprillil Aleksandri valla Kohus omal awalikul koosolekul millest osa wõtsivad

eesistuja J.Oras,
liikmed M.Uustalu, Ed.Tamea ja J.Puur ja kirjutaja H.Klandorf juures oli

wallawanema Hans Tamme nõudmise asjas Daniel Dewerti ja L.Schäfferi wastu tee korda seadmise pärast ära kuulates leidis, et
1. 1905.aastal wälja antud Eestimaa Kubermangu kohta teede ja sildade seaduste põhjal § 18 punkt b all peawad jõgedest üle käimise kohad nende peremeeste peale saama pandud, kelle krundid selle jõe wastu käiwad, mille eest neile muude sildade sillutamist wähemaks tulewad jätta.

2. et Leena Schäfferi ja Daniel Dewerti krundid jõe wastu käiwad seega on sildade parandamine nende peal nimetud jõest üle käigu kohtades.

3. et asja tundjate tõenduse järele on see tee juba wanast ajast saadik Alanse küla meeste teha olnud.

4. kohtu arvamise järel tuleb iga jala pealt nende palkide pikkuselt 1 1/2 sülda pealt nende pealt maha arwata summa 100 sülda.

Kõiki asjas leitud olemisi ära kaaludes ja WKS II ja §§ 46, 88 ja 84 juhiks wõttes tegi

otsuse

Daniel Dewert ja Leena Schäffer kohustada nende kruntide kohalt jõest ülekäimise palkisi korrale seadma. Otsus käib edasi kaebtuse alla.

Eesistuja J.Oras
Liikmed:
E.Tamea
J.Puur
M.Uustalu

Kommentaare ei ole: