laupäev, 27. oktoober 2012

Naaberküla rahvas pani püstkoja püsti

Aeg: 7. oktoober 2012
Koht: Karla külaplats Kose vallas, piirnedes nii Alansi kui Kirivalla külaga. Elanikke 170 või 180, läks juba meelest, kuid jäi meelde, et kuni 18.a lapsi on külas ca 50.
Traditsioonilised üritused:
# jaanituli
# laste jõulupidu.

Tubli tegu see püstkoja ehitus, müts maha Karla rahva ees :-) Esimene väga suur tegu, mida ka siin ajaveebis kajastasime, oli Karla ajalooraamatu avaldamine. Nüüd siis uhke püstkoda ka. Aga mis ikka pikalt seletada, pildid räägivad enda eest.


Kas on huvilisi - Kanavere lennuvälja infotund?

Head Alansi, Kirivalla ja Lutsuküla elanikud!
Kas teie seas on huvilisi, kes sooviks osaleda spetsiaalselt meie külade elanikele korraldataval infotunnil? Viitega eelmisele postitusele võttis MTÜ-ga AKLK ühendust isik, kes on algatanud Auelepa detailplaneeringu (Kanavere lennuvälja) ning soovib meie külade elanikele tutvustada oma plaane. Kui keegi on huvitatud, siis palun anda endast teada: aklk(ätt)koue.ee.

reede, 12. oktoober 2012

Hoiame silma peal Auelepa lennuvälja tekkel

Külarahva paneb ühtmoodi hingama tavaliselt üks suur ühine mure. Kõik Alansi elanikud mäletavad kindlasti Magnushofi detailplaneeringut (kus põliste talude kõrvale põllule sooviti rajada moodsate 10-30kraadiste lamekatustega modernsete elumajadega arendust), kus me ka vallale märgukirja saatsime. Me seisime selle eest, et vald ka meie arvamusi ja ettepanekuid kuulda võtaks. Nüüd on sellest juba küll nii palju möödunud, et võin siinkohal meenutusi jagada, et vallas võeti seda märgukirja tegelikult üsna valulikult ning mulle öeldi pmst näkku, et ma olen intriigitekitaja ja vallaelanike üleskeeraja :) Nojah, paks nahk kulub külavanemale ikka ära; kes tolleaegsete sündmuste juures olid ja külakoosolekul osalesid, need saavad sellele arvamusele hinnangu anda :) Tegelikult on külaelanike arvamuse avaldamine normaalne protsess demokraatlikus ja hea halduse tava austavas riigis (või siis omavalitsuses) -  iga huvigrupp peab olema otsuse langetamisel kaasatud ning saama välja tuua kõik argumendid, miks tema poolt või vastu on. Otsuse langetaja peab olema sedavõrd tark ja kogenud, et kõigi nende argumentide seas orienteeruda, kaalutlused reastada ning õiglane otsus teha.Foto on pärit Kose valla lehelt, kus on ka 
teised detailplaneeringu materjalid kättesaadavad.

Kanavere külla plaanitav Auelepa eralennuväli on äratanud Kanavere küla üles. Nagu seal suvitav sõber muljetas, on toimunud küla üldkoosolek, on valitud uus külavanem ja selle abilised ning uus tiim on üsna põhjalikult töötanud läbi Kose üldplaneeringu ning sõnastanud selgelt Kanavere küla elanikkonna positsioonid. Kose valla juhtkonnal on mõtlemisainet küll. Esitangi siinkohal koopia Kanavere rahva pöördumisest, et saab iga soovija lugeda ja kursis olla. On ju tegu meie naaberkülaga ning enamik meist sõidame iga päev sellest planeeritavast lennujaamast mööda.

*********************************************************************************Lp Vello Jõgisoo
Kose vallavanem                                                                                          04.10.2012

Lp Vallavolikogu liikmed


Kanavere küla elanike ühiskaebus Auelepa DP osas

Käesolevaga leiame, et Auelepa detailplaneering on vastuolus Kose valla üldplaneeringuga. Toome välja punktid, millega meie arvates Auelepa DP vastuollu läheb:

 1. Punkt 2.3.1 ütleb: „Väärtuslike põllumaadel, kus mullaviljakuse boniteet on üle 40, välditakse uushoonestuse rajamist ja suurte põllumassiivide tükeldamist.“ Samas punkt 2.4.5 ütleb, et „Kanaveres on boniteet suurem kui 40 ja tegemist on drenaazkuivendusmaaga.“ Seega tuleks Kanavere külas vältida uushoonestuse rajamist.

 1. Punkt 2.3.1 ütleb „Uute tootmisobjektide rajamisel ja praegu mittekasutatavate loomakasvatus- ja teiste tootmishoonete taaskasutusele võtmisel hinnatakse võimalikku saastekoormust igal konkreetsel juhul eraldi ning leitakse võimalikult keskkonnasõbralik kasutusviis, vajadusel viiakse läbi keskkonnamõju hindamine.“ Palume läbi viia keskkonnamõjude hindamine.

 1. Punkt 2.8 ütleb: „Rohevõrgustik tagab bioloogilise mitmekesisuse säilimise, puhastab õhku saasteainetest, kindlustab looma- ja taimeliikide levikuvõimalused maastikus ning tasakaalustab tehis- ja looduskeskkonda.“ Näeme, et Auelepa DP kehtestamisega rikutakse seda punkti.

 1. Punkt 2.8 ütleb:Kolu põdrakoridor - Koridori piires säilitatakse olemasolev maakasutus – mosaiikne maastik hajaasustusega, kuna vastasel korral võib muutuda koridori asetus Tallinn-Tartu maantee suhtes. Välditakse koridori hoonestamist elamute ja muude rajatistega.”  Palume mitte rajada sellises mahus rajatisi.

 1. Punkt 2.15 lk 40: ”Asulate laienemise kõrval tuleb tähtsustada traditsioonilist hajaasustust. Traditsiooniline hajaasustusega põllumajandusmaastik on selgelt eristuv Vilama, Palvere, Võlle, Viskla ja Kanavere külades, kus hajaasustuse talukompleksid või eluasemed vahelduvad põldude ja metsatukkadega. Üldplaneering säilitab piirkonnas praeguse maakasutuse. Nende piirkondade maastiku võib tulenevalt väärtuslike maastike metodoloogiast nimetada samuti traditsiooniliseks põllumajandusmaastikuks, mis väärib säilitamist. Kindlasti ei tohiks sellistes piirkondades olemasolevat maakasutust segada uusarendustega.” Palume säiltada Kanavere küla tradistiooniline hajaasutus ja palume mitte segada seda uusarendusega.

Täiendavalt teatame,  et oleme Kanavere külla planeeritava Auelepa DP (lennuraja) vastu, kuna:
 1. Lennukid tekitavad ebameeldivat müra. Planeeritav lennurada on siiski keset küla, ning see häiriks külaelanike rahu.  Detailplaneeringus on küll öeldud, et lennukid käivad vaid 2 korda päevas, mis tegelikult koos stardi ja maandumisega teeb kokku juba neli! Detailplaneering ei taga seda, et lennukid jäävad vaid kaks korda päevas käima.

 1. Lisaks lennuki mürale tekitavad müra ka sõidukid. Detailplaneeringus on ära toodud parkla 27 sõidukile.

 1. Kaitsevöönd. Kuna lennuraja kaitsevöönd laieneb ka Leva (kas kellelegi veel?) kinnistule, siis see paneb tõsised piirangud tema omandile, nt Lennundusseadus § 352 lg 3 p 9, 10 (st ei või ehitada ega metsa teha). Ühtlasi rikutakse sellega kodanike põhiõigusi, PS § 32, 1 ls sätestab: Igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. 4 ls: Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada.

 1. Kinnisvara hinna langus. Külaelanikud ei saa soovi korral müüa oma kinnisvara normaalhinnaga. Keegi ei soovi osta kinnisvara, mis on lennuraja lähedal.

 1. Suuremõõtmeliste tööstusrajatise mittesobimine Kanavere küla hajaasutustega piirkonda. Lähimad tööstushooned asuvad Tartu mnt lähenduses. Palume arendajal ja vallal kaaluda võimalust vastava tööstushoone rajamist antud tööstushoonete piirkonda.

 1. Valgustus. Detailplaneeringus on äratoodud, et lennurajal põleb pidevalt valgustus, mis on turvameede kui ka kuritegevuse tõkestamiseks. Kas see mitte ei sega külaelanike öösel?

 1. Keskkonnamõju hindamine. Leiame, et vald ei põhjenda piisavalt, miks ei tellitud keskkonnamõjude hindamist. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis süsteemi seaduse § 3 p 1 ütleb:
            § 3. Keskkonnamõju hindamise kohustuslikkus
Keskkonnamõju hinnatakse, kui:
1) taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;Lisaks: § 6 lg 2 p 16 sätestab et oluline keskkonnamõju on kütuse ladustamisel.
§ 4. Keskkonnamõju
Keskkonnamõju käesoleva seaduse tähenduses on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.
Austatud vallavanem ja vallavolikogu liikmed, palume Teil võtta arvesse Kanavere küla elanike ühisavaldust ja mitte eirata Kose valla üldplaneeringuga kehtestatud nõudeid ning tulenevalt eeltoodust mitte kinnitada Auelepa detailplaneeringut, millega soovitakse rahulikku hajaasustusega külla rajada suuremõõtmelised tehnorajatised.
Käesolevale kaebusele toimub külaelanike allkirjade kogumine. Külaelanike poolt allkirjastatud kaebus esitatakse hiljem.

kolmapäev, 10. oktoober 2012

Harjumaa KOV-de võimekuse edetabel

Viimastel aegadel ajakirjanduses tähelepanu pälvinud KOV-de võimekuse tabelist oli Delfi Eesti Elu portaalis avaldatud edetabel Harjumaa KOV-de lõikes. Kosega võimaliku ühinemise kontekstis on muidugi põnev vaadata - viimastel aastatel 20 piirimail (pluss-miinus siia-sinna)paiknenud Kose vald vs viimastel aastatel 50 piirimail (eelmisel aastal isegi 83. kohale kukkunud) kulgenud Kõue vald.  Et ühinemine tähendab Vello Jõgisoo sõnastuses mõlema valla mõistuse ja raha piltlikult öeldes ühte kappi panemist, oleks uuel ühendvallal tõenäoline tõusta ka KOV-de edetabelis ettepoole.

Tabelis on toodud Harjumaa omavalitsuste pingerida KOV võimekuse indeksi vastavaldatud tabelis:
Koht 2008-2011 Koht 2011Koht 2010Koht 2009Koht 2008
1RAE VALD1221
2VIIMSI VALD3112
3TALLINN LINN8434
4SAKU VALD5775
5SAUE LINN2543
6HARKU VALD4366
7JÕELÄHTME VALD61057
11KEILA LINN1111118
12SAUE VALD10121214
25KOSE VALD18202820
26KUUSALU VALD17221523
27KIILI VALD22262338
29MAARDU LINN40403333
33RAASIKU VALD35372929
35ANIJA VALD24343827
36PADISE VALD58363036
45PALDISKI LINN33495628
51KEILA VALD56614751
54KÕUE VALD83565153
55KERNU VALD61835443
70NISSI VALD48666561
83LOKSA LINN152975731
103AEGVIIDU VALD9095125144
114VASALEMMA VALD13312710670