teisipäev, 14. veebruar 2012

Leva turbatootmise keskkonnamõjude analüüs

Pildil Leva turbatootmisala Kirivalla külas.

Teadaanne valla kodulehelt:

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontor teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 2 p 1 AS Tootsi Turba poolt esitatud vee erikasutusloa taotlusele “Leva turbatootmisalalt kuivendusvete ärajuhtimiseks Kirivalla ojasse Kõue vallas Harjumaal” algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Arendaja kaevandab Leva turbatootmisalal Keskkonnaameti 01.09.2004 antud maavara kaevandamise loa HARM-55 (L.MK.HA-30698) alusel. Tootmisprotsessi oluline osa on tootmisala kuivendamine ja veekõrvaldus. Kuivenduskraavidest voolab vesi kogujakraavidesse, mille kaudu vesi juhitakse suublasse (Kirivalla ojja). Arendaja taotleb tegevuse jätkamiseks uut vee erikasutusluba, kuna eelmise vee erikasutusloa kehtivus lõppes. AS Tootsi Turvas esitatud taotluse kohaselt kavandatakse turba pinnakihist kaevandamist jätkata 129,6 ha suurusel tootmisalal. KMH eesmärk on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju ning selle vältimise või minimeerimise kohta ja teha ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks. Tegevuse arendaja on AS Tootsi Turvas (kontaktisik: Tiit Saarmets, tel 4471533). Keskkonnamõju hindamist viib läbi OÜ Inseneribürooo STEIGER (kontaktisik: Martin Kaljuste, tel 6681 013 , e-post: martin@steiger.ee ). KMH otsustaja ja järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisik: Diane Banhard, tel 674 4809 , e-post: diane.banhard@keskkonnaamet.ee ).


KMH programmiga on võimalik kuni 24.02.2012 tutvuda tööpäevadel Keskkonnaameti Harju kontoris aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216 ja Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee. KMH programmi kohta saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 24.02.2012 (k.a) Keskkonnaameti Harju kontoris või e-postile: diane.banhard@keskkonnaamet.ee . Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 27.02.2012 kell 16.00 Harmi põhikoolis (Harmi küla, Kõue vald).

Kommentaare ei ole: